فرآیند IFAS

این فرایندیکی از جدیدترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب به شمار می رود.این روش از ترکیب دو روش لجن فعال و  MBBR   ایجاد شده و در فرایند تصفیه از هر دو روش استفاده می کند. این روش شامل فرایند رشد چسبیده  با بستر ثابت است که محیط بیشتری را برای زیست توده های فاضلاب فراهم میکند. این سیستم به زیست توده ها اجازه می دهد تا بدون نیاز به افزایش حجم راکتور بر روی سطح ثابت تجمع نمایند. این سیستم با ادغام تکنولوژی فیلم ثابت و لجن فعال سبب افزایش ظرفیت بیولوژیکی مواد آلی فاضلاب و حذف بهتر مواد زائد از آن می شود.

این فرایند میتواند MLSS موثر را در حوض هوادهی به مقدار 3000میلی گرم بر لیتر افزایش دهد و بیومس بیشتر نیاز به داشتن ظرفیت بالاتر هوادهی را جبران می نماید.در زمانی که سیستم تحت بار نیست ، این سیستم می تواند جمعیت باکتریایی لازم را با یک سری تغییرات مناسب ، روی فیلم ثابت طراحی نماید. و زمانی که محتوای MLSSموجود در حوضچه هوادهی کم است ، این فرایند سبب کم کردن جداسازی جامدات می شود.در این روش زمان ماند لجن افزایش می یابد و عملکرد نیتریفیکاسیون نسبت به رشد ساده در حالت معلق، بهبود می یابد.

ادامه مطلب ...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آرکاگستر رسام

فرایند لجن فعال دو مرحله ای(AB)

این فرایند، یک سیستم دو مرحله ای برای حذف BOD و نیتریفیکاسیون با سرعت بالا می باشد.مرحله اول،مرحله جذب (Absorption)که مرحله A نامیده می شود و مرحله دوم شامل مرحله اکسیداسیون بولوژیکی(Bio Oxidation)که مرحله B نامیده می شود در واقع مرحله اول برای حذف BOD و مرحله دوم برای انجام نیتریفیکاسیون می باشد.( مرحله دوم در SRT طولانی تری بهره برداری می شود.) بخشی از فاضلاب ورودی از مرحله اول ممکن است به صورت کنارگذر عبور داده شود تا BOD و جامدات معلق را برای فرایند نیتریفیکاسیون فراهم کند. علت اصلی جدا کردن مرحله حذف BOD از مرحله نیتریفیکاسیون این است که مواد سمی در مرحله اول تصفیه می شوند . و بدین ترتیب باکتری های حساس نیتریفایر از مواد سمی حفاظت شوند.

اجزا مختلف سیستم لجن فعال دو مرحله ای   AB به شرح زیر است:

  • مخزن هوادهی مرحله A،  
  • تانک ته نشینی میانی،
  • مخزن هوادهی مرحله B،
  • مخزن ته نشینی نهایی،
  • خط برگشت لجن مرحله A
  • خط برگشت لجن مرحل B می باشد.

ادامه مطلب ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آرکاگستر رسام

تلفیقی بی هوازی – هوازی

باتوجه به این مطلب که فاضلاب صنایع مختلف حاوی مواد مضر شیمیایی و سمی فراوانی است ، و این مواد سمی به تنهایی توسط بکتری های بی هوازی تجزیه نمیشوند و همچنین باکتریهای هوازی نیز در محیط های با بار مواد سمی بالا از پا در می آیند ، لذا از یک سری روشهای ترکیبی هوازی- بی هوازی استفاده می نمایند. به ترتیبی که فاضلاب با بار آلودگی سمی و شیمیایی بالا ابتدا توسط باکتری های بی هوازی تصفیه می شوند ، و پس از کاهش بار آلاینده های سمی ، این فاضلاب به باکتری های هوازی سپرده می شود تا کیفیت تصفیه به بالاترین حالت ممکن برسد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آرکاگستر رسام