این فرایند، یک سیستم دو مرحله ای برای حذف BOD و نیتریفیکاسیون با سرعت بالا می باشد.مرحله اول،مرحله جذب (Absorption)که مرحله A نامیده می شود و مرحله دوم شامل مرحله اکسیداسیون بولوژیکی(Bio Oxidation)که مرحله B نامیده می شود در واقع مرحله اول برای حذف BOD و مرحله دوم برای انجام نیتریفیکاسیون می باشد.( مرحله دوم در SRT طولانی تری بهره برداری می شود.) بخشی از فاضلاب ورودی از مرحله اول ممکن است به صورت کنارگذر عبور داده شود تا BOD و جامدات معلق را برای فرایند نیتریفیکاسیون فراهم کند. علت اصلی جدا کردن مرحله حذف BOD از مرحله نیتریفیکاسیون این است که مواد سمی در مرحله اول تصفیه می شوند . و بدین ترتیب باکتری های حساس نیتریفایر از مواد سمی حفاظت شوند.

اجزا مختلف سیستم لجن فعال دو مرحله ای   AB به شرح زیر است:

  • مخزن هوادهی مرحله A،  
  • تانک ته نشینی میانی،
  • مخزن هوادهی مرحله B،
  • مخزن ته نشینی نهایی،
  • خط برگشت لجن مرحله A
  • خط برگشت لجن مرحل B می باشد.

ادامه مطلب ...