این فرایندیکی از جدیدترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب به شمار می رود.این روش از ترکیب دو روش لجن فعال و  MBBR   ایجاد شده و در فرایند تصفیه از هر دو روش استفاده می کند. این روش شامل فرایند رشد چسبیده  با بستر ثابت است که محیط بیشتری را برای زیست توده های فاضلاب فراهم میکند. این سیستم به زیست توده ها اجازه می دهد تا بدون نیاز به افزایش حجم راکتور بر روی سطح ثابت تجمع نمایند. این سیستم با ادغام تکنولوژی فیلم ثابت و لجن فعال سبب افزایش ظرفیت بیولوژیکی مواد آلی فاضلاب و حذف بهتر مواد زائد از آن می شود.

این فرایند میتواند MLSS موثر را در حوض هوادهی به مقدار 3000میلی گرم بر لیتر افزایش دهد و بیومس بیشتر نیاز به داشتن ظرفیت بالاتر هوادهی را جبران می نماید.در زمانی که سیستم تحت بار نیست ، این سیستم می تواند جمعیت باکتریایی لازم را با یک سری تغییرات مناسب ، روی فیلم ثابت طراحی نماید. و زمانی که محتوای MLSSموجود در حوضچه هوادهی کم است ، این فرایند سبب کم کردن جداسازی جامدات می شود.در این روش زمان ماند لجن افزایش می یابد و عملکرد نیتریفیکاسیون نسبت به رشد ساده در حالت معلق، بهبود می یابد.

ادامه مطلب ...